LA3203GR German for Academic Purposes


Projektarbeiten

Etwas Unheimliches im

Klicken Sie an den Play button und erfahren Sie mehr ....

 

Delia, Pheng Huat, Shau Wen, Weijie
Ian, Lislie, Yong How, Wei Lit
Aza, Singyee, Jac, Huifang


Kai Tian, Jee Min, Yijing, Sue Yuan, Yoke Ngee
Ellyn, Benjamin, Fadhlina, Emma
Bindi, Ailian, Yifei, Willy 

     

Chen Ing Ru, March 2003