Annual Study Tours to Germany

 

European Studies Study Tour 2000

European Studies Study Tour 2001

European Studies Study Tour 2002

CLS Immersion Programme 2003

CLS Immersion Programme 2004

CLS Immersion Programme 2005

CLS Immersion Programme 2006

CLS Immersion Programme 2007

CLS Immersion Programme 2008
 

CLS Immersion Programme 2009
 
CLS Immersion Programme 2010